Module: sdw/hr/recruiting/ausschreibung/ausschreibungViewAusschreibungTabAllgemeinPane

Dieses Modul definiert die Klasse ausschreibungViewAusschreibungTabAllgemeinPane.

Author:
  • sdw.systems
Source:

Extends

  • module:sdw/templates/viewTabPaneGUI/pane

Requires

Members

moduleName

Properties:
Name Type Description
moduleName String

Name des Moduls aus lokaler Konstante

Source:

opcodePopulatePane

Properties:
Name Type Description
opcodePopulatePane OPCODE

Opcode aus lokaler Konstante opcFetchNutzer

Source:

(inner, constant) opcFetchStellenausschreibung :OPCODE

Type:
  • OPCODE
Default Value:
  • 901020
Source:

(inner, constant) opcPrintStellenausschreibung :OPCODE

Type:
  • OPCODE
Default Value:
  • 901024
Source:

(inner, constant) opcPublishAusschreibung :OPCODE

Type:
  • OPCODE
Default Value:
  • 901298
Source:

Methods

createGUI()

Überschreibt den Methodenstub der Basisklasse

Source:

enableToolbarButtons()

Überschreibt den Methodenstub der Basisklasse

Source:

onClickToolbarButton()

Überschreibt den Methodenstub der Basisklasse

Source: